Zásady ochrany osobných údajov

Platné a účinné od 24. 5. 2018

Toto sú Zásady ochrany osobných údajov ( “Zásady”) spoločnosti BaSys CS spol. s r.o., so sídlom Sodomková 1478/8, 102 00 Praha 10, IČO: 49615581, zapísanej v obchodnom registri v oddiele C., vložka 21201 na Mestskom súde v Prahe, ďalej len “my”.

Vzhľadom k tomu, že sme správcom osobných údajov, radi by sme Vás, užívateľa webové stránky www.basysnet.sk, informovali o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Tieto Zásady sú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, tzv. “GDPR”.

1) KDE SA MÔŽETE na nás obrátiť?

Obracať sa na nás môžete s akýmikoľvek otázky cez webový formulár, ktorý je k dispozícii na našich webových stránkach, alebo pomocou e-mailu. Naše e-mailová adresa je gdpr@basys.cz.

2) Na aké účely A na základe akého právneho dôvodu spracovávame VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracovávame na účely:

 • poskytovanie našich služieb či uzatváranie zmlúv,
 • aby sme mohli reagovať na Vaše otázky či žiadosti v oblasti ochrany osobných údajov,
 • aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia,
 • alebo aby sme chránili naše práva.

Vaše osobné údaje teda predovšetkým spracovávame, aby sme s Vami mohli uzatvoriť zmluvu o poskytovaní našich služieb.

Právnym dôvodom pre spracovanie Vašich osobných údajov je:

 • plnenia zmluvy v prípade poskytovania našich služieb či uzatváraní zmlúv,
 • splnenie právnej povinnosti v prípade Vašich otázok a žiadostí ohľadom ochrany osobných údajov,
 • náš oprávnený záujem v prípade zasielania obchodných oznámení alebo ochrany našich práv, alebo
  prípadný súhlas v prípade zasielania obchodných oznámení.

 

3) AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS spracúvajú a ako dlho?

Na účely poskytovania našich služieb alebo uzatváranie zmlúv o Vás môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, prípadne názov obchodnej firmy, IČO, DIČ, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

V prípade neposkytnutia týchto údajov nemôžeme poskytovať naše služby, pretože sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy. Osobné údaje môžeme spracovávať až 10 rokov od poskytnutia našej služby. V prípade, že k poskytnutiu služby nedošlo, a ani nedôjde, údaje budú zmazané do dvoch mesiacov od skončenia poslednej komunikácie. Dva mesiace sa javí ako rozumne stanovená doba pre prípad, že by došlo k obnove obchodných rokovaní.

Na účely riešenie Vašich otázok a žiadostí môžeme spracovávať meno, priezvisko, prípadne názov obchodnej firmy, e-mailovú adresu. Bez týchto údajov nie sme schopní spracovať Vaše otázky a žiadosti. Osobné údaje môžeme spracovávať až do 3 rokov od vybavenia Vašej žiadosti.

Na účely zasielania obchodných oznámení spracovávame meno, priezvisko, prípadne názov obchodnej firmy a e-mailovú adresu. Bez týchto údajov Vám nie sme schopní zasielať obchodné oznámenia. Osobné údaje budeme spracovávať, kým nepožiadate o nezasielanie obchodných oznámení alebo neodvoláte Váš súhlas so zasielaním.

Vaše osobné údaje môžeme v konkrétnom prípade spracovávať dlhšie, ak nám to ustanovuje niektorý z právnych predpisov najmä v oblasti daní, účtovníctva či archívnictva.

4) OBCHODNÉ OZNÁMENIE

Ak sme s Vami uzavreli zmluvu, tzn. poskytli sme Vám službu, a nepožiadali ste o nezasielanie obchodných oznámení pomocou zaškrtávacieho okienka, dovoľujeme si Vám zasielať obchodné sdělení.Požádání o nezasielanie obchodných oznámení nebude a nemôže mať akékoľvek negatívne dôsledky. V komerčnej komunikácii budú informácie ohľadom našich služieb, produktoch alebo zaujímavých veciach, ktoré by Vás mohli v súvislosti s našimi službami zaujímať.

Kedykoľvek môžete požiadať o zrušenie zasielania obchodných oznámení. Môžete tak urobiť na naše kontaktný e-mailové adresy, pomocou formulára na našom webe alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v každom e-mailu obsahujúce obchodné oznámenia.

Obchodné oznámenia Vám tiež môžeme zasielať, ak ste nám vopred udelili súhlas, bez toho aby sme s Vami uzavreli zmluvu o našich službách. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať správou na naše kontaktný e-mailové adresy, pomocou formulára na našom webe alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v každom e-mailu obsahujúce obchodné oznámenia.

5) OSOBNÉ ÚDAJE osoby mladšie ako 16 ROKOV

Nespracovávame osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

6) PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené našim subdodávateľom, ako našim spracovateľom osobných údajov. Môže ísť napríklad o osoby, ktoré s nami úzko spolupracujú na základe živnostenského oprávnenia, alebo sa môže jednať o naše prípadné externé IT správcu či spoločnosti poskytujúce cloudové alebo online marketingové služby či služby e-mailingu. 7) PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Pre spracovanie Vašich osobných údajov môžeme využívať online služby napr. Spoločnosti Google LLC či Microsoft Corporation alebo e-mailingových služieb spoločnosti The Rocket Science Group, LLC (známa pod značkou MailChimp). Tieto spoločnosti sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, a sú zapísané v tzv. Štítu EÚ-USA na ochranu súkromia. Štít je dostupný na: https://www.privacyshield.gov. Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranej ochrane vo vzťahu k tomuto štítu, a to v režime čl. 45 ods. 9 GDPR, teda také prenos osobných údajov nevyžaduje zvláštne povolenie.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované prostredníctvom:

 • služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 • služby Facebook Pixel, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
  Zhromažďujeme na webových stránkach súbory cookies tretích strán:

Google Analytics
Účel: Získanie štatistických informácií
Expirácie: Podľa nastavenia prehliadača, popr. do odstránenia

Google Adwords
Účel: identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné zacielenie reklamy (retargeting)
Expirácie: 540 dní

Seznam.cz
Účel: identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Zoznam, opätovné zacielenie reklamy (retargeting)
Expirácie: 540 dní

pixel Facebook
Účel: identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné zacielenie reklamy (retargeting)
Expirácie: 180 dní

8) VAŠE PRÁVA

Ak spracovávame Vaše osobné údaje máte právo na:

 • prístup k týmto osobným údajom,
 • opravu osobných údajov,
 • vymazanie osobných údajov,
 • prípadne obmedzenie spracovanie osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
 • a na prenosnosť osobných údajov.

Máte tiež právo na podanie sťažností u dozorného úradu. Môžete tak urobiť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Webová adresa dostupná tu: https://www.uoou.cz/.

9) POPIS JEDNOTLIVÝCH PRÁV

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že máte právo od nás dostať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, vrátane informácií o spracovaní, podľa čl. 15 GDPR:

 • účel spracovania,
 • kategórie osobných údajov,
 • príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov,
 • doba počas ktorej bude dochádzať k spracovaniu či kritériá,
 • právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, námietky proti spracovaniu,
 • právo podať sťažnosť u dozorného orgánu,
 • všetky dostupné informácie o zdrojoch osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás,
 • že dochádza k automatizovanému rozhodovanie vrátane profilovania a informácie o tom,
 • v prípade odovzdávania do tretích krajín alebo medzinárodnú organizáciu, informácie o vhodných zárukách podľa čl. 46 GDPR vzťahujúce sa na odovzdanie.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, aby sme opravili nepresné údaje, prípadne ich doplnili, a to v súlade s čl. 16 GDPR.

Právo na výmaz znamená, že máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali za podmienok podľa čl. 17 GDPR. Osobné údaje musíme pre Vás vymazať, a to len za predpokladu, že:

 • osobné údaje nie sú už potrebné pre účely spracovania,
 • došlo k odvolaniu súhlasu a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu,
 • spracovanie je protiprávne,
 • vymazanie je nutný na splnenie právnej povinnosti, alebo
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti v zmysle čl. 8 ods. 1 GDPR.

Právo na obmedzenie spracovanie znamená, že máte právo na to, aby sme spracovanie Vašich osobných údajov obmedzili, a to za podmienok podľa čl. 18 GDPR.

Ďalej máte právo na prenosnosť, čo znamená, že máte právo na to, aby sme Vám odovzdali Vaše údaje v strojovo čitateľnom formáte, ak je spracovanie založené na súhlase alebo na zmluve (plnenia zmluvy) a zároveň sa spracovanie vykonáva automatizovane, a to podľa čl. 20 GDPR.

10) Právo namietať

Výslovne Vás upozorňujeme na Vaše právo namietať. Toto právo znamená, že máte právo vniesť námietku proti zasielanie našich obchodných oznámení, resp. proti akémukoľvek priamemu marketingu. Ak takúto námietku vznesiete, prestaneme so zasielaním obchodných informácií, prípadne s priamym marketingom.

Právo namietať možno tiež všeobecne využiť proti spracovaniu osobných údajov na základe právneho dôvodu – “oprávneného záujmu” alebo “plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, vrátane profilovanie založeného na týchto právnych dôvodoch”. K tomuto práve pozri článok 21 GDPR.

Vzniesť námietku môžete na našu e-mailovú adresu gdpr@basys.cz.